EGYÉB KATALÓGUSOKKönyvtárunkról

BemutatkozásKözérdekű adatokA könyvtárosokKönyvtárhasználatBibliobox szolgáltatásGyűjteményekKönyvtári dokumentumok
Küldetésnyilatkozat
* Jövőkép
* Küldetésnyilatkozat

* Stratégiai terv
Gyermekkönyvtár

Iskolai Közösségi Szolgálat
Névadónkról
Fiókkönyvtárak

Régi honlap (Archív)Elérhetőségeink

Címünk:
2890 Tata, Váralja u. 4.

Telefon/Fax:
06-34/ 380-281

Hivatalos e-mail:
konyvtar@mzsvktata.hu

Olvasószolgálati e-mail,
hosszabbítás:

olvasoszolgalat@mzsvktata.hu

További elérhetőségek>>>

Lezárt pályázatok


TÁMOP 3.2.13 - Vár a könyvt@r


(Új Széchenyi terv)

 képekbenKözérdekű adatok

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapja
Alapító okirat

2./ A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti és Működési Szabályzat

3./ A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A könyvtár dolgozói

4./ A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapja
A könyvtár dolgozói

5./ A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

hivatalos neve: Tata Város Önkormányzata
székhelye: Tata
postai címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
telefon- és telefaxszáma:  +36/34/588-699
elektronikus levélcíme: ph@tata.hu
honlapja: www.tata.hu


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

2./ A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatásai

3./ A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Könyvtár által kiadott dokumentumok listája (feltöltés folyamatban)
Előadások Tatáról
Szócikkek Tatáról
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár katalógusa

4./ A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapja

5./ A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

adatbázis neve: TEXTLIB
formátum: egyéni fejlesztés
adatkezelés célja: könyvtári dokumentum-nyilvántartás, olvasó- és kölcsönzés-nyilvántartás
jogalapja: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
időtartama: folyamatos
érintettek köre: dokumentum-nyilvántartás, olvasó- és kölcsönzés-nyilvántartás

5./ A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nem releváns.

6./ A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
Könyvtári Intézet - Könyvtári szakfelügyelet

7./ A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

8./ A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Könyvtári Intézet - A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai
Emberi Erőforrások Minisztériuma


III. Gazdálkodási adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Elemi költségvetés
Éves költségvetési beszámoló
Időközi mérleg 1. negyedév
Időközi mérleg 2. negyedév
Időközi mérleg 3. negyedév
Időközi mérleg 4. negyedév (feltöltés folyamatban)

2./ A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Szervezeti és Működési Szabályzat
Elemi költségvetés
Éves költségvetési beszámoló
Időközi mérleg 1. negyedév
Időközi mérleg 2. negyedév
Időközi mérleg 3. negyedév
Időközi mérleg 4. negyedév (feltöltés folyamatban)

3./ Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Jelenleg nem releváns.

4./ Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Európai Uniós pályázatai (TÁMOP)
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Európai Uniós pályázatai (TIOP)
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Európai Uniós pályázatai (EFOP) (feltöltés folyamatban)

5./ Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jelenleg nem releváns.

Eseménynaptár
<
>
<
>
Nyitva tartás

FELNŐTT RÉSZLEG

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

9:00-19:00
9:00-19:00
Szünnap
9:00-19:00
9:00-19:00
9:00-13:00
Zárva

GYERMEK RÉSZLEG

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

14:00-18:00
14:00-18:00
Szünnap
14:00-18:00
14:00-18:00
9:00-12:00
Zárva

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

JÁTÉK
Helytörténet

Szakdolgozatok

Előadások anyagai

Szócikkek


Letölthető könyvek

Régi folyóiratok3co