EGYÉB KATALÓGUSOKKönyvtárunkról

BemutatkozásKözérdekű adatokA könyvtárosokKönyvtárhasználatBibliobox szolgáltatásGyűjteményekKönyvtári dokumentumok
Küldetésnyilatkozat
* Jövőkép
* Küldetésnyilatkozat

* Stratégiai terv
Gyermekkönyvtár

Iskolai Közösségi Szolgálat
Névadónkról
Fiókkönyvtárak

Régi honlap (Archív)

ArchívumElérhetőségeink

Címünk:
2890 Tata, Váralja u. 4.

Telefon/Fax:
06-34/ 380-281

Hivatalos e-mail:
konyvtar@mzsvktata.hu

Olvasószolgálati e-mail,
hosszabbítás:

olvasoszolgalat@mzsvktata.hu

További elérhetőségek>>>

Lezárt pályázatok


TÁMOP 3.2.13 - Vár a könyvt@r


(Új Széchenyi terv)

 képekbenKözérdekű adatok

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár


I. Szervezeti, személyzeti adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapja
Alapító okirat

2./ A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti és Működési Szabályzat

3./ A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A könyvtár dolgozói

4./ A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A könyvtárnak nincs külön ügyfélkapcsolati személyzete és rendje, a könyvtárosok a könyvtár nyitvatartási idejében állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapja
A könyvtár dolgozói

5./ Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

6./ A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

7./ A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

8./ A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

9./ A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

10./ A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

11./ A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

hivatalos neve: Tata Város Önkormányzata
székhelye: Tata
postai címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
telefon- és telefaxszáma:  +36/34/588-699
elektronikus levélcíme: ph@tata.hu
honlapja: www.tata.huII. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

2./ Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

3./ A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

4./ Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

5./ A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatásai

6./ A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

adatbázis neve: TEXTLIB
formátum: egyéni fejlesztés
adatkezelés célja: könyvtári dokumentum-nyilvántartás, olvasó- és kölcsönzés-nyilvántartás
jogalapja: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
időtartama: folyamatos
érintettek köre: dokumentum-nyilvántartás, olvasó- és kölcsönzés-nyilvántartás

7./ A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Könyvtár által kiadott dokumentumok listája

8./ A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

9./ A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

10./ A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapja

11./ A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nem releváns.

12./ A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Szakfelügyeleti jelentés a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárról (2014)
Könyvtári Intézet - Könyvtári szakfelügyelet

13./ A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő: L Tender-Consulting Kft.

név: Molnár Gábor
telefonszám: +36/70/773-5903
e-mail cím: molnar.gabor@ltender.hu

név: Dr. Dezső Marianna
telefonszám: +36/70/773-5829
e-mail cím: dr.dezso.marianna@ltender.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

14./ A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Könyvtári Intézet - A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai
Könyvtári Intézet - A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár adatlapja
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

15./ A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

16./ Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

17./ A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

18./ A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

19./ A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

20./ A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

21./ A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

22./ A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

23./ A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

24./ A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

25./ A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.


III. Gazdálkodási adatok

1./ A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

(Jelenleg a könyvtár rendelkezésére álló legfrissebb dokumentumok, régebbiek az Archívumban találhatóak.)

Elemi költségvetés (2017)

Éves költségvetési beszámoló (2017)

Beszámoló Könyvtár 2018

Mérleg Könyvtár 2018

2./ A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

(Jelenleg a könyvtár rendelkezésére álló legfrissebb dokumentumok, régebbiek az Archívumban találhatóak.)

Elemi költségvetés (2017)

Éves költségvetési beszámoló (2017)

Beszámoló Könyvtár 2018

Mérleg Könyvtár 2018

A könyvtár dolgózói létszámának alakulása (negyedéves zárónap alapján):

2019-es adatok
1. negyedév
2. negyedév
3. negyedév
4. negyedév
könyvtár dolgozóinak létszáma
10
10
10

összes dolgozóból vezető
1
1
1

összes dolgozóból könyvtáros
8
8
8


A személyi juttatások a közalkalmazotti bértábla szerint történik.

3./ A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

4./ Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Jelenleg nem releváns.

5./ A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

6./ A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A könyvtár szempontjából nem értelmezhető.

7./ Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Európai Uniós pályázatai (TÁMOP)
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Európai Uniós pályázatai (TIOP)
TIOP-1.2.3-09/1-2009-0008 Támogatói okirat + ÁSZF
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0047 Támogatási szerződés + ÁSZF


8./ Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jelenleg nem releváns.
A régebbi dokumentumok az Archívumban találhatóak.

Legutolsó frissítés: 2019.09.17.

Eseménynaptár
<
>
<
>
Nyitva tartás

FELNŐTT RÉSZLEG

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

9:00-19:00
9:00-19:00
Szünnap
9:00-19:00
9:00-19:00
9:00-13:00
Zárva

GYERMEK RÉSZLEG

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

14:00-18:00
14:00-18:00
Szünnap
14:00-18:00
14:00-18:00
9:00-12:00
Zárva

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

JÁTÉK
Helytörténet

Szakdolgozatok

Előadások anyagai

Szócikkek


Letölthető könyvek

Régi folyóiratok3co